روابط پدر و فرزند

شباهت پدران و فرزندان باعث سلامت کودکان میشود.

با توجه به تحقیقات جدیدی که توس دانشکده دانشگاه بنیگامتونانجام شده است، نوزادانی که شبیهپدرانشان هستند و بیشتر وقت خود را با آنها سپر میکنند از سلامت بیشتری برخوردارند. پروفسور اقتصاد دانشگاه بنیگامتون، سلیمان پولچک گفت:

پدران در پرورش کودکان و حفظ سلامتی آنها نقش اساسی و مهم دارند..

پولچک همراه با مارلون تراسی، بر اساس داده های خود و تحقیق بر روی هفتصد و پانزده خانواده که کودکان تنها با مادران خود زندگی میکردند، مشاهداتی را بیان کردند. داده های حاصل از مطالعات نشان میدهد که نوزادانی که در هنگام تولد همراهشان بودند، سال ها بعد از سلامت بهتری برخوردارند و نشان میدهد کهشباهت بین پدر و فرزند باعث میشود که پدر وقت بیشتری را با فرزندان بگذراند، یعنی؛ ۲٫۵ روز بیشتر در ماه از پدرانی که شباهتی با فرزندانشان ندارند. دکتر پولچک گفت:

پدرانی که کودکانشان شباهت بیشتری با آنها دارند اطمینان دارند که کودک خود آنهاست و به همین دلیل زمان بیشتری را با نوزادان صرف میکنند.

آنها شاخص سلامت کوکانی را یافتند که وقتی شبیه پدرانشان هستند، بهبود پیدا میکنند. توضیح اصلی این است که وقتی پدران مراقبت بیشتری از کودکان دارند، نیازهای اقتصادی و بهداشتی آنها نیز بهتر میشود. دکتر پولچک میگوید:

من و همکارم به این اعتقاد داریم که داشتن یک پدر همیشه حاظر در صحنه مطمئناً به سلامت کودک کمک میکند.

محققان اعلام کردند که این مطالعه سیاستی است برای تشویق پدران برای شرکت در بحث هایی مککر در مورد سلامت کودکان.دکتر پولچک گفت:

میتوان تلاش های زیادی برای برای تشویق این پدران برای وقت گذاشتن رای فرزندان خود از طریق کلاس های آموزشی بهداشتی و سلامت انجام داد.

نمره شما به این پست