اصلاح جهش های جنینی برای درمان بسیاری از بیماری های ژنتیکی با استفاده از ویرایش ژنی

اصلاح جهش های جنینی برای درمان بسیاری از بیماری های ژنتیکی با استفاده از ویرایش ژنی

پژهشگران چینی کسب موفقیت در جانشینی بخشی از مواد ژنتیکی که عامل اختلال ارثی سندرم مارفان می شود را گزارش می دهند. آنها از یک…