the evolution

نقش مهم خوردن مغز استخوان در تکامل دست انسان

قدرت لازم برای دسترسی به محتوای کالری بالا مغز استخوان، ممکن است نقش مهمی در تکامل دست انسان ایفا کند. دانشگاه Kent علت تفاوت دستان ما با نخستی ها را مشخص کرد.

 

مقاله ای که در مجله The Journal of Human Evolution چاپ شد، توسط تیمی به سرپرستی پروفسور Tracy Kivell از دانشکده انسان شناسی Kent، نوشته شد. گفتگوها به این نتیجه رسید که هر چند ساخت ابزارهای سنگی نقش مهمی در تکامل انسان داشته اند اما دسترسی به مغز استخوان به طور کلی انجام نگرفته است. این موضوع به طور گسترده پذیرفته شده که مهارت منحصر به فرد حداقل در بخش دست انسان در پاسخ به استفاده از ابزار سنگی در طول تاریخ تکاملی ما، تکامل یافته است.

 

شواهد انسان شناسی نشان می دهد که هومینین های اولیه در انواع فعالیت های مربوط به ابزار شرکت کردند مثل خرد کردن مهره، برش دادن گوشت و خرد کردن استخوان برای دسترسی به مغز استخوان و نیز ساختن ابزار سنگی. با این حال بعید است که تمامی این رفتارها به همان اندازه، تحت تأثیر آناتومی دست انسان مُدرن قرار گیرد.

 

در برابر درک تأثیر این اقدامات مختلف، ممکن است تکاملی در دست انسان رخ داده باشد. پژوهشگران نیرویی دست را که توسط ۳۹ نفر در طی استفاده از ابزار سنگی مورد آزمایش قرار دادند را اندازه گیری کردند. آزمایشی مثل خوردن مغز استخوان با چکش سنگی، تولید پوسته با چکش سنگی، تولید تبر سنگی و ابزار سنگی.

 

آن ها دریافتند که فشار در رفتارهای مختلف متفاوت است، به طوری که ترک خوردن مهره به طور کلی کمترین فشار را در هنگام ساخت پوسته و دسترسی به مغز استخوان به وجود می آورد، نیازمند فشار بیشتری است. در سراسر رفتارهای مختلف انگشت های شست و اشاره و میانی همیشه مهم ترین هستند.

 

پروفسور Kivell می گوید:

این موضوع نشان می دهد که نیروی خردشدن مهره ها ممکن است به اندازه کافی بالا نباشد تا بتواند تغییراتی در شکل گیری دست انسان ایجاد کند، به همین دلیل ممکن است دیگر نخستی ها بتوانند بدون استفاده از یک دست(مانند انسان) مهره ها را بشکنند.

 

در مقابل ساخت پوسته های سنگی و دسترسی به مغز استخوان ممکن است تأثیرات کلیدی در آناتومی دست ما وجود داشته باشد که به دلیل استرس زیاد در دست ما ایجاد شده باشد. پژوهشگران نتیجه گرفتند که خوردن مغز استخوان با توجه به ارزش کالری بالا، ممکن است نقش کلیدی در تکامل مهارت های انسانی ایفا کند.

 

فشارهای دستی از رفتار ابزار سنگی می باشد و پیامدهای آن موجب تکامل دست انسان می شود.