face picture

تشخیص رنگ چشم، پوست و مو با نمونه ی کوچکی از DNA فرد ناشناس!

یک تیم بین المللی که توسط دانشمندانی از دانشکده ی علوم IUPUI و مرکز پزشکی دانشگاه Erasmus Mc واقع در روتردام هلند، رهبری می‌شوند، ابزار جدیدی را توسعه دادند که قابلیت پیش بینی دقیق رنگ چشم، مو و پوست را از مواد بیولوژیکی انسانی دارد؛ برای مثال یک نمونه ی کوچک DNA باقی مانده در صحنه ی جرم یا نمونه هایی که در آثار باستانی وجود دارند.
همه ی این موارد در یک فرم ابزار رنگدانه ای هستند که یک توصیف فیزیکی از فرد را طوری ارائه می دهند که تا پیش از این ممکن نبود. این کار به وسیله ی تولید هر سه صفت تعیین کننده ی رنگدانه و با استفاده ی آزادانه از ابزار های بافتی میسر می‌شود. این ابزار برای آن طراحی شده است تا در مواقعی که DNA مرجعی برای مقایسه با نمونه یافت شده وجود ندارد، استفاده شود.
سیستم تست دی ان ایِ HIrisPlex-S قادر است به طور همزمان فنوتیپ های رنگ چشم، مو و پوست را به وسیله ی DNA پیش بینی کند. کاربران مانند مجریان قانون و یا انسان شناسان می‌توانند با استفاده از یک ابزار آزمایشگاهی که برای تجزیه و تحلیل DNA استفاده می‌شود، اطلاعات مربوطه را وارد کنند. سپس این ابزار مشخصات رنگدانه ی فرد اهدا کننده ی DNA را پیش بینی خواهد کرد.
سوزان والش، ژنتیک دان موسسه IUPUI و همکار این پروژه گفت:

«ما در گذشته به وسیله ی این ابزار برای مجریان قانون و انسان شناسان، پیش بینی رنگ چشم و ترکیب رنگ چشم و مو را ارائه داده ایم، اما پیش بینی رنگ پوست مشکل تر است. ما به طور مستقیم رنگ واقعی پوست را در یکی از پنج حالت بسیار روشن، روشن، حد وسط، تیره و بسیار تیره بیان می کنیم. این کار با استفاده از نشانگر های DNA موجود در ژن ها است که رنگ پوست فرد را مشخص می‌کند.»

این کار مانند شناسایی نسبت های ژنتیکی نیست. ممکن است بگویید این کار بیشتر از شناسایی نژاد یا قومیت شبیه به مشخص کردن رنگ نقاشی در یک فروشگاه سخت افزار است. اگر از شاهد عینی یک ماجرا سوال شود که چه چیزی دیده است، اکثر مواقع آن ها رنگ پوست و مو را ذکر می‌کنند. به گفته ی والش: «آنچه ما انجام می دهیم، استفاده از ژنتیک برای نگاهی دقیق تر به چیزی است که آنها مشاهده کرده اند.»

طبق مطالعات سیستم HIrisPlex در مورد پیش بینی رنگ چشم، مو و پوست از طریق DNA معرفی و توسعه ی قانونی اعتبار سنجی در مجله ی بین المللی پزشکی(علوم) قانونی ژنتیک منتشر شده است.
منفرد کایسر یکی از رهبران این مطالعه از دانشگاه Erasmus MC می گوید:

«به وسیله ی سیستم جدید ما به نام HIrisPlex برای اولین بار ژنتیک شناسی قانونی و انسان شناسانی که ژنتیکی انسانی را مورد برسی قرار می‌دهند، می‌توانند به طور همزمان اطلاعات مربوط به رنگ چشم، پوست و مو را از یک نمونه ی DNA به دست بیاورند که شامل DNA با کیفیت و تعداد کم که معمولا در پرونده های قانونی و مطالعات انسان شناسی پیدا می‌شوند.»