پردازش RNA و ایمنی ضدویروسی

گیرنده‌ی RIG-I مانند گیرنده های RLRs ، گارد سلول های آنزیمی هستند که عفونت ویروسی را تشخیص می‌دهد و خط اولی از دفاع  ضد ویروسی را آغاز می‌کند. مولکول های سلولی که RLRs را فعال می‌کند، واضح نمی‌باشند.

دکتر John Karijolich  و همکارانش کشف شگفت انگیزی انجام داده‌اند که RNA های حاصل از میزبان ( البته نه مولکول های ویروسی)، RLRs را فعال می‌کند. محققان مطالعه کردند که پاسخ سلولی به عفونت با ویروس هرپس ‌Kaposi sarcoma، ویروس های Oncogenic و ایدز مرتبط است که باعث هرپس Kaposi sarcoma و PEL (بروز غده‌ی مرکب لنفاوی) می‌شود.

در سلول های PEL مشتق شده از بیمار، محققان نشان دادند که RLRs محدودیت فعال شدن پروتئین KSHV را موجب می‌شود و ویروس را تکثیر می‌دهد و بخش سلول را از بین می‌برد. آن ها دریافتند که RLRs حساس به RNA های غیرکدونی از میزبان هستند و کاهش عفونت در یک پروتئین میزبان دیگر موجب انباشت RNA های غیر کدونی می‌شود که RLRs را فعال می‌کند.

این مطالعه که در مجله‌ی Nature  گزارش شده است، زیرساخت های RLRs را طی یک عفونت ویروس تعریف می‌کند و ارتباط بین پردازش RNA و پاسخ ایمنی ضد ویروسی نشان می‌دهد.