انتقال حافظه توسط RNA

انتقال حافظه توسط RNA

با وجود آنکه حلزون های دریایی موجودات آنچنان جالبی به شمار نمی آیند اما مطمئنا به پژوهشگران کمک می کنند تا اکتشافات جدید و جالبی را به دست آورند. زیست شناسان دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس مقاله ای در مجله ی eNeure منتشر کردند که در آن چگونگی انتقال حافظه از یک حلزون دریایی به دیگری را توضیح می دهد.

تیمی از پژوهشگران به رهبری David Glanzman، در اولین بخش از مطالعه ی خود روی گروهی از حلزون های دریایی به نام Alpysia کار می کردند. اولین گروه از این حلزون ها شوک و ضرباتی را بر روی دم خود هر ۲۰ دقیقه یکبار که در مجموع شامل ۵ شوک بود، دریافت کردند. در روز بعد ضربات به همان طریق به آنها وارد شد. هدف از این کار تحریک کردن آنها به استفاده از رفلکسی به نام رفلکس پس زدن دفاعی بود که اساسا صورت دیگر از به خود پیچیدن است.

مدتی بعد زمانی که Glanzman و همکارانش ضربات آهسته ای را به دم این گروه از حلزون ها وارد کردند، آنها به مدت ۵۰ ثانیه بدن خود را منقبض کردند در واقع همان حالت تدافعی را به خود گرفتند اما زمانی که به آن یکی گروه از حلزون ها (که از قبل شوکی به آنها وارد نشده بود)ضربات آهسته ای را وارد کردند، آنها فقط برای یک ثانیه واکنش نشان دادند.

قسمت جالب ماجرا !

در ادامه، محققان ریبونوکلئیک اسید(RNA)—سلول پیغام آوری که دستورعمل های ژنی DNA را انجام میدهد— هردو گروه از حلزون ها را استخراج کردند.
آنها RNA استخراجی را به گروه سومی از حلزون ها که مورد هیچ گونه ضربه و شوکی قرار نگرفته بودند، تزریغ کردند. ۷ عدد از این حلزون ها RNA حلزون های مورد شوک قرار گرفته(گروه اول) را دریافت کردند و ۷ عدد دیگر RNA حلزون های گروه دوم را دریافت کردند.
آنهایی که ‌RNA حلزون های گروه اول را دریافت کرده بودند، رفتاری دقیقا شبیه آنها از خود نشان دادند ینی به مدت ۴۰ ثانیه بدن خود را منقبض کردند و به خود میپیچیدند.

گلنزمن در یک نشریه مطبوعاتی گفت: «ما حافظه ها را انتقال دادیم»

بسیاری از این تنظیمات با استفاده از پروتئین هایی برای سست کردن یک نورون خاص، معمولا در موش ها، درگیر شده اند.
بعدا محققان به منظور دستکاری در هر آنچه که حافظه ی سلول ها را درگیر کرده است، نورون های مشخص شده را مجددا فعال کردند.
برخلاف این تنظیمات که تمایل به جستجوی نحوه ی اتصال نورون هایی که در حافظه دخیل اند دارند، گروه گلنزمن از RNA برای اتصال به حافظه استفاده میکنند که در واقع این نمایانگر دیدگاه وی درباره ی نحوه ی کار حافظه است.

اکثر دانشمندان موافق این هستند که حافظه به خصوص حافظه ی بلند مدت چیزی است که در سیناپس ها (فضای بین دو نورون) زندگی می کند. اما این مقاله همراه با کار قبلی گلنزمن نشان میدهد که هسته (جایی که RNA رونوشت DNA را انجام میدهد) میتواند کلید رمز گشایی نحوه ی انباشته شدن حافظه باشد !