birds

بقای پرندگان دریایی تحت تأثیر چرخه های اقیانوسی است

bچندین چرخه های اقیانوسی مثل پدیده اِل نینو که در اقیانوس آرام اتفاق می افتد و پیامدهای آب و هوایی در سراسر جهان داشته است (باران های شدید در آمریکای جنوبی و زمستان های معتدل در کانادا). با این حال اِل نینو (با نوسان های دوره ای ۲ تا ۷ سال) فقط یک پدیده طبیعی نیست و تغییرات دوره ای در اقیانوس آرام مشاهده می شود:

نوسانات دهه ی ۱۹۹۰ یک تغییر در دمای سطحی آب است، که باعث تغییرات قابل توجه ای در اندازه جمعیت ماهی های ساردین و کولی می شود که به خاطر آپولین است. آپولین فرآیندی است که مواد مغذی غنی آب اعماق اقیانوس ها به سطح آب می آیند.

در این تحقیق، پژوهشگران تأثیر اِل نینو و نوسانات دهه ۱۹۹۰ (Pacific decadal oscillation) را بر چندین قاز دریایی شمالی Nazca ارزیابی کردند. پرندگان دریایی گرمسیری که لانه هایی در جزایر گالاپاگوس دارند و امید به زندگی ۱۵ سال دارند. این پرنده نمونه خوبی برای بررسی تغییرات آب و هوا بر پرندگان است چون منابع غذایی که مصرف می کند بخصوص ماهی ساردین، تأثیرات مستقیمی بر تغییرات آب و هوا دارند. اطلاعات استفاده شده از دوره باندینگ طولانی گونه ها بین سال ۱۹۸۴ تا ۲۰۱۲، دانشمندان کشف کردند که در طول پدیده های اِل نینو میزان بقا در میان قاز دریایی شمالی Nazca خیلی کمتر است چون سهم ماهی مخصوصاََ ماهی ساردین که غذای مورد علاقه پرنده ها است، در طول این دوره کم است.

به همین ترتیب بقای نمونه های بزرگتر بر نوسانات دهه ۱۹۹۰ (Pacific decadal oscillation) تأثیر می گذارد. محققان میزان زیاد مرگ و میر را در مرحله های گرم این چرخه دیده اند. با اینکه منجر به تکثیر شدن ماهی های ساردین می شوند، بنابراین غذا به راحتی در دسترس است. این همبستگی غیر منتظره می تواند توسط تکثیرهای مختلف بزرگتر نشان داده شود:

به نظر می رسد بزرگسالان انرژی بیشتری را در تولید مثل از دست می دهند که به ضرر بقای خودشان است. به طور معکوس، در طول دوره های سردتر مانند یکی از آن ها که در سال ۲۰۰۸ اتفاق افتاد، بقای بزرگسالان را بهبود می دهد زیرا مرگ و میر فرزندان و رها کردن لانه به آن ها در بهبود یافتن هر چه سریع تر کمک می کند.

این مطالعه، دست یابی به موفقیت بزرگی در شناختن درباره تأثیر تغییرات آب و هوا بر پرندگان دریایی است. این موضوع برای اولین بار نشان می دهد که تأثیر چرخه طولانی تغییر آب و هوا بر بقای گونه ها و به منظور پیش بینی اثرات مشابه بر روی این گونه ها، می تواند بعدها به سایر پرندگان دریایی گسترش یابد.