bacterial sensor

استفاده از باکتری در بیوسنسورها

یک سنسور خوراکی که می تواند یک بیماری ها را  نشان دهد، دانشمندان دستگاهی با اندازه یک قرص را ایجاد کرده اند که می تواند خونریزی عمیق در داخل دستگاه گوارش خوک را شناسایی کند و اطلاعات را از طریق سیگنال بی سیم به یک تلفن همراه انتقال دهد. اگر محققان بتوانند حسگر را برای انتخاب سایر مواد شیمیایی تغییر دهند و اندازه قرص را کاهش دهند میتوانند یک نتیجه چند منظوره از سلامت روده به دست بیاورند.

برای ایجاد حسگر، مهندسان و زیست شناسان از یک باکتری که به طور معمول به عنوان یک پروبیوتیک در اروپا به فروش می رسد، استفاده کردند. آنها مهندسی ژنتیک باکتری را به وسیله تزریق چندین ژن به منظور تشخیص هموگلوبین خون تغییر دادند: یکی که در حضور هموگلوبین فعال می شود و دیگری باعث تابش نور از باکتری به اندازه کافی در زمان فعال شدن برای روشن کردن یک آشکارساز و ایجاد یک سیگنال بی سیم میشود.

آنها ۴۴ میلیون باکتری را همراه با یک باتری، آشکارساز نور و دیگر تجهیزات الکترونیکی را درون قرص های ١٠ تا ٣٠ میلیمتر که به سه خوک داده میشوند، بسته بندی کردند،محققان میگویند که تنها خوک هایی که در مجاری گوارشی خود خون داشتند، این سنسور ها را فعال کردند.

محققان خاطرنشان می کنند که با برداشتن مواد شیمیایی بدن حاوی چند نسخه از باکتری های ، یک سوپر سنسور می توان اطلاعاتی در مورد سرطان، زخم های لوله گوارش و سایر شرایط را فراهم کند. در حال حاضر تیم تلاش می کند که حجم قرص را با کاهش  تقاضا انرژی و اندازه باتری به دو سوم کاهش دهد.