زیست شناسی مصنوعی ،هم زمان با حفظ سلول های سالم ، سلول های سرطانی را هدف قرار میدهد

زیست شناسی مصنوعی ،هم زمان با حفظ سلول های سالم ، سلول های سرطانی را هدف قرار میدهد

بر اساس یک تحقیق توسط محققان در دانشکده پزشکی دانشگاه استنفورد ، پروتئین های مصنوعی که برای شناسایی مسیرهای بیولوژیکی بیش از حد فعال هستند…