محققان تفاوت هایی بین مغز مردان و زنان مشاهده کرده اند.

محققان تفاوت هایی بین مغز مردان و زنان مشاهده کرده اند.

محققان دانشکده‌ی پزشکی دانشگاه Maryland، مکانیزمی را برای تشخیص آندروژن ها- استروئید های جنسی مردان که ساختار مغز را می‌سازد، کشف کرده‌اند. گیرنده های آندروژن…