flys

برقراری ارتباط بین مگس های گونه های مختلف

گونه های مختلف مگس سرکه در هنگام نزدیک شدن زنبور های انگلی به یک دیگر هشدار می‌دهند! اما طبق یک مطالعه ی جدید که توسط Balint Z. Kacsoh از دانشکده پزشکی گیزل در شهر دارتموث در تاریخ ۱۹ ژوئیه در PLOS Genetics انتشار یافت:

به نظر می‌رسد که آن ها پیام ها را رد و بدل می‌کنند. اگر در گذشته با یکدیگر زندگی کرده و گویش های یکدیگر را یاد گرفته باشند این موضوع امکان پذیر می‌باشد. زنبود های پارازیتویی که تخم های خود را بر روی لارو های مگس سرکه به جای می‌گذارند تهدیدی برای مگس های بالغ محسوب می‌شوند. در مقابل این تهدید مگس های ماده برای محافظت از فرزندان خود پرواز کرده و تخم ها را جا به جا می‌کنند. آزمایش های پیشین گروه بسکو نشان داد که مگس های ماده با حرکت بال هایشان سایر مگس های ماده را از خطر وجود زنبور ها آگاه می‌سازند و بدین ترتیب با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و از تخم هایشان محافظت می‌کنند. پژوهشگران در پژوهشی جدید، این موضوع را مورد آزمایش قرا ر دادند:«آیا گونه های مختلف مگس سرکه در هنگام نزدیک شدن زنبور ها قادر به برقراری ارتباط هستند یا خیر؟» آن ها دریافتند مگس هایی که در مناطق نزدیک به هم قرار دارند نسبت به مگس های مناطق دور قادر به برقراری ارتباط موثر تری می‌باشند. اما هنگامی که این دو گونه با یکدیگر زندگی کردند برقراری ارتباط بهبود یافت. با هم زندگی کردن، مگس ها را قادر ساخت که گویش های جدیدی، که ترکیبی از نشانه های مختلف بصری و بو هستند، را بیاموزند. آزمایش های ژنتیک دیگر نشان داد که برای یادگیری یک زبان جدید به بخشی از مغز به نام  mushroom body نیاز است که مرکز یادگیری و حافظه در مگس می‌باشد.

پژوهش نشان می‌دهد که مگس های سرکه می‌توانند بر روی مجموعه ای از نشانه های لازم برای ارتباط بین گونه ها تسلط پیدا کنند و به همین علت می‌توان از آن ها به عنوان یک مدل ژنتیکی مفید برای مطالعه راجع به تکامل گویش ها استفاده کرد. پژوهش های آینده ممکن است انواع پیام های مگس ها به جز خطر نزدیک شدن زنبورها را مشخص کنند.

Balint Z. Kacsoh می‌افزاید:«ما شاهد ایجاد دگرگونی در توانایی ارتباط گیری بین گونه های مختلف مگس ها هستیم. اگرچه زبان بسته ای وجود داشته باشد. اشاره می‌کنیم که تنوع در توانایی برقراری ارتباط می‌تواند مشابه گویش ها باشد؛ زیرا این اصطلاح نشان دهنده ی بازتاب تنوع طبیعی بین یک حالت ارتباطی است. مانع دیالکتیک با اجتماعی شدن گونه ها کاهش می‌یابد. بدون آن اطلاعات در حین ترجمه از بین خواهند رفت. قصد ما این است که کار خود را با کشف مدار های عصبی که مدیتیشن یادگیری زبان را بر عهده دارند بسازیم.»