Liver

آیا بیماری میلوپاتی کبد(HM)می تواند تاثیری بر TIPS داشته باشد؟!

 

نقشه برداری قشر حرکتی در بیماران میلوپاتی کبدی {یک عارضه غیر معمول بیماری مزمن کبد} بعد از شانت پوروتوسیستی داخل شکمی (TIPS)

.منطق و اهداف:

میلوپاتی کبد(HM) همچون یک اختلال حرکتی خاص بوده که با پاراپاریس اسپاستیک{فلج جزیی هردوپا به علت اختلال سیگنال عصبی از مغز است}مشخص شده و شاید کمکی برای TIPS باشد؛{TIPS:یک کانال مصنوعی درون کبد که برقراری ارتباط بین ورید پورت ورودی و جریان وریدی کبد را برقرار می کند} این پیش بینی و تشخیص از HM، که عمدتا پایه نوروپاتولوژی به صورت ناشناخته و فقدان بیومارکر های خاص می باشند، متفاوتند.
ما به دنبال کاوش کردن به درون تغییرات در سیستم حرکتی از مغز بیماران HM و پتانسیل معاینه بالینی آنها می باشیم.

.مواد و روش ها:

۲۳بیمار مبتلا به HM و ۲۳ بیمار غیر HM, برای ۲۴ کنترل همسان از لحاظ جمعیتی در جستجوی TIPS عضویت داده شدند. در نتیجه تفکیک فضای زیاد، از تصویربرداری ساختاری و داده های عملکردی حاصل شد.
مناطق حرکتی مانند مناطق دانه دار، برای اتصال به عملکرد تحلیلی گنجانده شدند.

.نتایج:

ما چگونگی عملکرد اتصال منطقه حرکتیِ مکملِ راستِ دانه دار(SMA) را که کاهش یافته است , با قشر دوطرفه اینسولا{تاخوردگی هایی زیر سطح قشر مخ}, تالاموس, اواسط مغز, خارج مخچه, میان برامدگی های سینوسی مغز وابسته به گیجگاه و کاملا وسط برامدگی های چسبیده در سینوس مغزی را برای مقایسه بیماران مبتلا به HM و بیماران غیر HM، پیدا کردیم.
قشر اینسولای راست, آشکار کننده ی کاهش حجم (۰/۰۰۱>P) می باشد و حجم ماده سفید مغز نیز در رادیاتا کرونا راست،  تحت نفوذ SMA راست (ناحیه دانه دار راست) در بیماران مبتلا به HM نسبت به بیمارانی که مبتلا نبودند، کاهش یافته است. { رادیاتا کرونا : یک ورق ماده سفید است که به صورت کپسول داخلی و نیمه رسانا بوده است}
علاوه بر این،استحکام از ناحیه اتصال SMA دانه دار راست با اینسولا, با سطح اسید فولیک در بیماران مبتلا به HM همبستگی مثبت داشت.(r=0.60, p=0.03) , که ارائه دهنده ی یک درستی از ۰/۸۷ , به تمایز بیماران مبتلا به HM از بیماران غیر HM, می باشد.

.نتیجه گیری:

پژوهش ما نشان می دهد که بیماری HM یک اختلال خاص با یک اساس آناتومی بوده , که آن یک همبستگی با یافته های آزمایشگاهی و ارزش تشخیصی است.
تشخیص این ناهنجاری ها ممکن است به پیش بینی و تشخیص بیماری HM و ارتباط آن با TIPS کمک کند.