آزمایش خون می تواند در رژیم غذایی به شما کمک کند.

محققان در دانشکده‌ی سلامت عمومی دانشگاه Johns Hopkins Bloomberg گزارش دادند، با تجزیه و تحلیل مولکول های کوچک به نام متابولیت ها در یک نمونه خون، یک دانشمند می‌تواند تعیین کند که آیا شما رژیم غذایی تجویز شده را دنبال می‌کنند یا خیر.

آزمایش های بالینی اغلب با رعایت ضوابط شرکت کنندگان در رژیم غذایی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند، که می‌تواند اثر بخشی واقعی رژیم های غذایی را بهتر کند. رویکرد جدید، که در مجله‌ی آمریکایی تغذیه‌ی بالینی مطرح شده است، می‌تواند یک معیار هدفمند و نسبتا آسان برای دستیابی به رعایت رژیم غذایی باشد، که به طور قابل توجهی باعث کاهش عدم اطمینان در برآورد مصرف غذا می‌شود.

نویسنده‌ی این مطالعه، Casy.M Rebholz و استادیار اپیدمیولوژی در دانشگاه Bloomberg می‌گوید:

یک روز پزشکان، ممکن است از این نشانگرها برای نظارت مصرف بیماران خود استفاده کنند.

دانشمندان این رویکرد را اثبات کردند و نشان دادند که سطوح خون ده ها متابولیت در آزمایش های بالینی در رژیم غذایی DASH به طور معنی داری بین گروه های کنترل شده تفاوت داشت و برای درمان فشار خون نیز می‌باشد. رژیم غذایی بر میوه ها و سبزیجات تاکید دارد و گوشت قرمز، سدیم و شیرینی ها را محدود می‌کند.

Rebholz می‌گوید:

استراتژی مورد استفاده با DASH می‌تواند پایبندی بیمار به رژیم های دیگر را تعیین کند. این رویکرد مطمئنا می‌تواند برای الگوهای دیگر رژیم غذایی اقتباس شود و من امیدوارم که این اتفاق بیافتد.

دانشمندان و پزشکان به طور سنتی و به دنبال رعایت رژیم غذایی در آزمایشات بالینی و عمل بالینی عادی با درخواست شرکت کنندگان برای پیگیری آنچه آن ها می‌خورند را ارزیابی می‌کنند. بنابر طبیعت انسان چیزی که وجود دارد این است که گزارشات همیشه دقیق نیستند.

برخی از محققان با آزمایش ادرار، اندازه گیری عددی از رعایت رژیم غذایی را انجام داده اند، اما جمع آوری نمونه ها بسیار سنگین است و تجزیه و تحلیل ادرار مجموعه‌ای بسیار محدود از مواد مغذی را تشکیل می‌دهد.


بیشتر بخوانید: چرا یک رژیم کم کربوهیدرات برای شما مناسب نیست


Rebholz  و همکارانش تصمیم گرفتند بر اساس نمونه های خون به روش بالقوه، اطلاعاتی درباره‌ی بیمار را ارزیابی می‌کنند. آن ها رویکرد خود را با استفاده از نمونه های خون منجمد ذخیره شده از شرکت کنندگان در طی مطالعه ۱۹۹۷ در مورد رژیم غذایی DASH نشان دادند. این مطالعه نشان داد که DASH، در مقایسه با یک رژیم کنترل شده که بازتابی از آنچه یک آمریکایی از آن تغذیه می‌کند، است، به میزان قابل توجهی فشار خون را کاهش می‌دهد.

طراحی آزمایش که در آن شرکت کنندگان با تمام وعده های غذایی ارائه شده بود، اطمینان دادند که رعایت رژیم غذایی با دقت اندازه گیری می‌شود، به این معنی که بعد از آزمایش داده ها می‌تواند برای اندازه گیری اقدامات جدید مانند متابولیت های خون مورد استفاده قرار گیرد.

دانشمندان خون را از ۳۲۹ شرکت کننده در محدوده‌ی DASH برای سطح متابولیت های لیپید، اسیدهای آمینه و سایر محصولات کوچک مولکولی فعالیت بیوشیمیایی بدن مورد بررسی قرار دادند.

محققان با استفاده از رویکرد پیشرفته (متابولومیک بی هدف) همه‌ی متابولیسم های شناخته شده را مورد بررسی قرار دادند، محققان نشان دادند که ۹۷ سطح مختلف بین شرکت کنندگان در رژیم غذایی DASH و گروه کنترل کننده تفاوت قابل توجهی دارد. Rebholz می‌گوید:

تمایز واضحی در پروفیل های متابولیت ها بین رژیم غذایی DASH و گروه کنترل کننده وجود دارد.

محققان هم چنین ۶۷ متابولیت را شناسایی کردند که سطح متوسط آن ها بین گروه DASH و بازوی سوم مطالعه، گروه میوه ها و سبزیجات، متفاوت بود. این دومین مورد رژیم غذایی غنی تر از میوه ها و سبزیجات بود، اما نه به عنوان گروه لبنیات کم چربی که به عنوان رژیم غذایی DASH استفاده می‌شد.

Rebholz و همکارانش دریافتند که شواهدی وجود دارد که برای هر مقایسه در رژیم غذایی، مجموعه ای از ۱۰ متابولیت با شدیدترین تفاوت های مرتبط با رژیم غذایی برای تشخیص دو گروه کافی بود.

Rebholz  می‌گوید:

ما فکر نمی‌کنیم که یک متابولیت تک برای شناسایی الگوی غذایی کافی باشد. در واقع باید ترکیبی از متابولیت ها باشد.