Life in the moon

توانايي ماه در حمايت از حيات!

ماه ممكن است فقط يك بار توانايي حمايت از حيات را داشته باشد!

ماه مي تواند مطابق با پژوهشي جديد، حيات را در تاريخچه خود پشتيباني كند؛ حدود ٣.٥ تا ٤ ميليارد سال پيش، امكان وجود آب مايع، يك جو، يك ميدان مغناطيسي و حتي مواد آلي در ماه وجود داشت؛ امكان اين كه اين شرايط براي ١٠ميليون سال به اندازه كافي براي ظهور حيات، دوام داشته باشد نيز وجود دارد؛ براي جستجوي هر نشانه اي از حيات گذشته در ماه، ما به بازرسي سطح وابسته به ماه نياز خواهيم داشت؛ ممكن است ما براي يافتن يك نشانه در منظومه شمسي كه يك بار مي تواند حيات را پشتيباني كند، به سفر دور از سياره خود نيازي نداشته باشيم اما طبق پژوهشي كه در ژورنال آستروبيولوژي روز دوشنبه منتشر شد، خيلي وقت پيش، امكان وجود شرايط مناسب براي ايجاد حيات در ماه سياره زمين وجود داشته است؛ در حقيقت اين پژوهش نشان مي دهد كه چنين شرايطي مي تواند طي دو دوره متفاوت در ماه رخ داده باشد كه حدود ١٠ميليون سال به طول مي انجامد، نويسندگان بر اين عقيده نيستند كه حيات هميشه در ماه وجود داشته، بلكه اين شرايط است كه نشان مي دهد حيات در ماه به اندازه ميليارد ها سال پيش به وجود آمده است؛ زماني كه ما نشانه هايي از حيات را در سياره ها و ماه هاي ديگر جستجو مي كنيم، راهنما هايي را مي يابيم كه مي توانند يك اقليم مجهز به حيات كه شامل آب مايع ، يك جو كه به نگه داشتن آب پايدار در سطح كمك مي كند، يك ميدان مغناطيسي حفاظتي از تابش خورشيدي و كيهاني و در آخر تركيبات آلي، كه مي توانند ساختمان زندگي را ايجاد كنند، نشان دهند.

طبق پژوهشي ديگر، حداقل بعضي از آن شرايط كليدي مي توانستند با هم در ماه وجود داشته باشند؛ ديرك شولز-مكوك ، متخصص ارشد دانشگاه ايالتي واشنگتن به همراه يكي از همكارانش درباره ي اين پژوهش اين چنين گفت كه، اگر آب مايع و يك جو قابل توجه در ماه اوليه براي يك دوره ي طولاني از زمان وجود داشتند، تصور ما بر اين بود كه سطح وابسته به ماه به طور موقت قابل سكونت خواهد بود، اما فضانوردان و دذدان دريايي هيچ مدركي از حيات در ماه پيدا نكردند، حتي اگر يك بار مواد آلي در ماهواره سياره ي ما يافت مي شد، اگر هيچ رديابي باقي نمي ماند، ما چيزي از امكان وجود حيات در ماه درنمي يافتيم.

ماه چگونه مي تواند حيات را حمايت كند؟!

The moon

اين عقيده كه ماه مي تواند يك بار قابل سكونت باشد بر اساس يك سري از اكتشافات كه اغلب در دهه گذشته ايجاد شدند، مشخص شده است؛ اين اكتشافات نشان مي دهند كه ماه همان طور كه ما فكر مي كنيم خشك نيست و شايد هنوز آب يخ در دهانه قطبي آن وجود داشته باشد و رسوبات آب در قسمت هاي دروني ماه به دام افتاده باشند؛ طبق پژوهشي جديد ميليارد ها سال پيش مقدار قابل ملاحظه اي از آب به صورت مايع در سطح ماه مي توانست وجود داشته باشد؛ طبق مقاله اي كه اوايل سال جاري منتشر شد، به احتمال زياد حدود ٤/٥ميليارد سال پيش،(زماني كه منظومه شمسي ما در طرح فعلي خود قرار گرفت)، يك پرومته [سياره زمين در مراحل اوليه] با يك جسم سياره اي ديگر برخورد كرده و با هم تبخير شدند؛ براي درك علت اين موضوع، مطالعه تاريخ قمري مورد نياز است.


بيشتر بخوانيد : انواع ماه و خورشيد گرفتگي


اين نظريه چنان بيان مي شود كه اين دونات فوق العاده گرم، از ذوب شدن تخته سنگ ها و تبخير شدن مايعات و در آخر خنك شدن آن ها حاصل مي شود، كه يك سينستا[يك فرايند زودگذر براي تشكيل زمين و ماه] ناميده شده و بعد از اين كه ابرهايي از بخارهاي فشرده به فرم زمين باقي ماندند، ماه ظاهر شده است؛ بعد از آن تشكيلات، ماه براي مدت طولاني تا حد زيادي مذاب بوده و در آسمان آن اقيانوسي از گاز هاي ماگما وجود داشته است؛ اين گاز ها مي توانستند براي ايجاد يك جو كافي باشند؛ حدود ٤ميليارد سال پيش با وجود اين كه آن اقيانوس مذاب به صورت جامد درآمد، اما آن (اقيانوس مذاب) همچنان مي توانست، استخر هاي عميق از آب مايع در سطح ماه داشته باشد؛ در آن دوره، زماني كه پژوهش جديد پيشنهاد شد، اولين باري بود كه شرايط در ماه مي توانست حيات را حمايت كند؛ دومين باري كه شرايط مي توانست حامي حيات در ماه باشد، طي دوره اي از فعال شدن آتشفشان ها، حدود ٥٠٠ ميليون سال بعد از دوره اول يعني ٣.٥ ميليارد سال پيش، بود؛ طبق پژوهش جديد، فعاليت آتشفشان ها مي توانست جوي متراكم با آب بيشتر در سطح وابسته به ماه ايجاد كند؛ بر طبق محاسبات ذكر شده در مقاله، آن جا مي توانست طي آن دوره، آب را به صورت مايع در سطح، براي ٧٠ ميليون سال داشته باشد، به خصوص اگر ميدان مغناطيسي محافظ ماه، از بادهاي خورشيدي در آن وجود داشت.

جايي كه زندگي زودهنگام از آن مي آيد

در طول بار اول و دومي كه اين شرايط ايجاد شدند، امكان وجود حيات در گذشته در زمين بوده است، ما هنوز نمي دانيم مواد آلي اوليه چگونه ظاهر شدند؛ در سياره ما، آن مي توانست با شهاب سنگ هاي كوچك به زمين تحويل داده شود و حتي حيات مي توانست در نتيجه يك دگرگوني شيميايي در دريچه هاي آتشفشاني در اقيانوس هاي زمين ايجاد شود؛ پژوهشگران هنوز نمي دانند كه دقيقا چه اشتراكي در سراسر جهان براي شرايطي كه جهان را براي زيستن حمايت مي كند، وجود دارد؛ بعضي از شواهد قديمي تر از حيات كه ما در زمين داريم، از ميكروب هاي فسيل شده و شناخته شده مانند، سيانو باكتر ها مي آيند، به نحوي مولكول هاي پيشگيرنده خاص، بلوك هاي ساختمان شيميايي براي حيات بودند كه به فرم مواد آلي با هم مخلوط شده و در نهايت به اين سيانو باكترها تكامل يافتند؛ ما نمي دانيم كه آن فرايند چگونه و در چه بازه اي از زمان انجام گرفت، اما بعضي از پژوهشگران تخمين زدند كه بازه زماني آن كمتر از ١٠ ميليون سال بوده است؛ با توجه به آن منطق، آن مي توانست براي بعضي چيزهاي مشابهي كه امكان وقوع آن ها در ماه وجود داشت، كافي باشد؛ اگر امكان وجود مواد آلي در ماه پيدا شود، حيات مي تواند طي اين دو روزنه ظهور پيدا كند، حتي اگر مواد آلي، طي آن سال ها در ماه وجود نداشته باشند، دوره هايي از فعاليت شديد شهاب سنگ ها وجود داشته است؛ اسكالز-مكوك و همكارش ايان- كرانفورد، اين پژوهش را بررسي كرده و اين چنين نوشتند كه، انتظار مي رود شهاب سنگ ها در سطح زمين منفجر شده و در ماه فرود خواهند آمد؛ بنابراين اين شهاب سنگ ها مي توانند، ميكروارگانيسم ها را با خود آورده باشند، كه اگر با يك فضاي آرامش بخش كاهش يابند، امكان زنده ماندن آنها در اين سقوط مي تواند وجود داشته باشد.

هنوز شك و ترديد هاي زيادي در اين باره وجود دارد

اگرچه اين عقيده ي وجود حيات در ماه جذاب است، اما ما نمي دانيم كه اين عوامل ذكر شده در اين پژوهش، هميشه باهم براي فراهم كردن حيات در ماه، به وجود مي آيند يا خير! اين پژوهش را كه در آن همه تلاش ها براي جستجو بيشتر، براي يك برنامه پر تكاپو از اكتشافات قمري، براي آينده مي باشد را نويسنده ها نوشتند؛ به علاوه، اگر شواهد مربوط، در ماه وجود داشتند، ميليارد ها سال پيش، اين فرصت ها به وسيله تابش هاي كيهاني، بادهاي خورشيدي و برخورد شهاب سنگ ها از بين رفتند؛ با اين حال ماموريت آينده به ماه مي تواند به فراهم كردن نمونه هايي از لايه هاي ماه كه شواهد و مداركي از آتشفشان هاي فعال را فراهم مي كند، كمك كند.

در نهايت كاوشگران ماه مي توانند نمونه هايي از دهانه ها كه هنوز ممكن است، يخ را نگه دارند، جمع آوري كنند؛ تحقيقات بيشتر آن ها مي تواند، شامل اتاق هاي شبيه سازي كه ماه ها را در آن شبيه سازي مي كنند، نيز باشد؛ پژوهشگران صرف نظر از بكار گيري توانايي هاي لازم براي گام هاي بعدي خود در اين باره، بعد از اين پژوهش، به اين موضوع كه كار آن ها مي توانست، حداقل حياتي كه امكان وجود آن در ماه، در طي اين دو دوره داشت، مي انديشيدند؛ به نظر مي رسيد كه چيزي بسيار مشابه ماه، در اين زمان قابل سكونت بود.

طبق گفته اسكالز مكوك در واقع ماه مي توانست پر از ميكروب هايي با رونق زياد در استخر هاي آب خود تا سطح  بالايي نيز باشد، كه خشك و مرده شد.

نمره شما به این پست