طلا با استفاده از میدان های الکتریکی در دمای اتاق ذوب میشود

تغییر قابل کنترل از حالت بلورین به بی نظم در راس یک مخروط کوچک ممکن است به تجزیه های شیمیایی کمک کند.
معمولا ذوب شدن طلا مستلزم کوره های سوزان و داغ و فلز گداخته است اما اکنون برای اولین بار،پژوهشگران سوئدی مشاهده کردند،که طلا در دمای اتاق ذوب میشود.Evva Olsson و Ludvigde de knoop از دانشگاه Chalmeros در گوتنبرگ و همکارانشان از میدان های الکتریکی برای ذوب قابل مخروط های طلایی کوچک در میکروسکوپ انتقال الکترون(TEM)استفاده کردند.
میگوید de knoop:

هنگامی که ما میدان الکتریکی را کاهش میدهیم،میتوانیم این لایه ی بی نظم سطح فلز را به حالت اصلی بلورین بازگردانیم.
این تغیر قابل کنترل،ممکن است برای کنترل فرایند های پلاسمونیکاستفاده شود که نور را در سطح فلز گیر می‌اندازد و می تواند تجزیه را برای افزایش سنتز شیمیایی فعال کند.

تا بحال،پژوهشگران از میدان الکتریکی برای تبدیل کردن مستقیم طلا از جامد به گاز استفاده میکردند.
توضیح داد Olsson :

این پایه و اساس است که ساختار بلورین است و بالاتر از نقطه ای که تبخیر است بی نظم میشود.

de knoop
قبلا از میدان های الکتریکی برای مطالعه ی انتشار میدان سرما استفاده کرد که می توانست الکترون ها را از نانو ذرات کربن مخروطی شکل برای TEM
فراهم کند
او میگوید:

من همیشه این رویا را داشتم که می خواستم یونیزه شدن اتم ها را با وضوح اتمی مشاهده کنم.

در این مطالعه،گروه،به قیف های نانوی طلایی با شعاع p حدود ۲نانومتر تبدیل کرد که توسط لیتوگرافی کلوئیدی پوشانه ی سوراخ تولید شده بود.
آن ها از یک دارنده ای که نمونه ای بصورت ویژه طراحی شده بود برای به کار بردن میدان الکتریکی بر جامد،بلورین و سطح طلا تحت شرایط خلا بالا در TEM استفاده کردند.
Olsson
توضیح داد فرم مخروطی کمک میکند تا میدان های الکتریکی بسیار بالایی با اختلاف پتانسیل میلیارد ها ولت بر متر بدست آوریم.
او میگوید:

هنگامی که میدان،مقدار قطعی بحرانی بدست آورد،در آن وقت یک لایه ی سطح فلز بسیار نازک وجود دارد که بی نظم می شودو ذوب می شود.در ولتاژ مناسب شعاع راس از ۲.۳ نانومتر به ۲نانومتر کاهش می یابدبطوریکه یک یا دو خارجی ترین لایه ها ذوب می شود. Olsson
تاکید کرد که داخلی ترین وجه بلورین و جامد است.

Francesca Baletto از دانشکده ی king لندن این مطالعه را مهیج خواند و گفت ” مشاهده ی مستقیم تغییرات برگشت پذیر ساختاری”را تقدیر میکند.او افزود تغیر دادن معماری نانو ذرات در این راه،مسیری را به فیزیک نوین می گشاید که شامل جفت شدگی بین نور و تغیرات مورفولوژیکی نانو ذرات فلزی است.
گروه Chalmers اکنون در مورد اثرات مشابهی که می تواند در فلزات دیگر مشاهده شود،کاوش میکند.
Olsson
افزود که نانو مواد ها فن‌آوری را طرح ریزی میکنند،همانند لیتو گرافی که ممکن است اثرات را بصورت های دیگر بازسازی کند. می تواند کنترل پذیری را،نه تنها در تجزیه بلکه همچنین در بسیاری از زمینه های الکترونیک و علوم بصری فعال کند.