چگونه تمرینات استقامتی، باکتری‌های روده شما را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد؟

چگونه تمرینات استقامتی، باکتری‌های روده شما را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد؟

تحقیقات جدید نشان می‌دهد که تمرینات جسمانی، ترکیب میکروبیوم‌‌های روده را تغییر می‌دهد. پژوهش اخیر  بر روی تأثیر تمرینات استقامتی بر روی این باکتری‌ها متمرکز…

چگونه کربوهیدرات ناکافی میکروبیوم روده را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد؟

چگونه کربوهیدرات ناکافی میکروبیوم روده را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد؟

تحقیقات جدید از یک «شبیه‌ساز روده انسان» استفاده می‌کند تا تأثیرات ۲ نوع رژیم متفاوت بر ترکیب میکروبیوم‌ها را بررسی کند. یافته‌ها، زیان‌های دریافت نکردن…