برچسب های ساده میتوانند جان بیماران و ورزشکاران را نجات و هزینه های پزشکی را کاهش دهند

برچسب های ساده میتوانند جان بیماران و ورزشکاران را نجات و هزینه های پزشکی را کاهش دهند

  جراحی قلب می‌تواند برای بیماران آسیب زننده باشد. وقتی مرخص می شوید وضعیت می‌تواند بدتر هم شود و باید شرایط خود را به طور…