دانشمند روسی مربوط به ‘کودک حاصل از کریسپر’ ،ویرایشی ژنی را در تخمک انسان شروع کرده است که هدف آن تغییر ژن ناشنوایی است.

دانشمند روسی مربوط به ‘کودک حاصل از کریسپر’ ،ویرایشی ژنی را در تخمک انسان شروع کرده است که هدف آن تغییر ژن ناشنوایی است.

  Denis rebrikov همچنین به Nature گفته است که قصد ندارد رویان ویرایش ژنی شده را تا زمانی که تجویز تنظیمی شود،بکارد. نسخه ی زودتر…