دانش آموزان به احتمال بیشتری در مدرسه صبحانه می‌خورند اگر به آن ها وقت اضافه داده شود

دانش آموزان به احتمال بیشتری در مدرسه صبحانه می‌خورند اگر به آن ها وقت اضافه داده شود

طبق مطالعه جدید توسط پژوهشگران دانشگاه Virginia Tech و Georgia Southern، دانش آموزان ابتدایی با احتمال بیشتری صبحانه مغذی می‌خورند زمانی که به آن ها…