محققان دریافتند که تغیر در وضعیت زناشویی و رابطه،به میزان فعالیت ها ی جسمانی اثر می گذارد.این تغیر میزان فعالیت،در مردان و زنان متفاوت است….