تکنولوژی DNA مصنوعی، یک استراتژی جدید برای تحویل موثر یک عامل پیچیده ضد HIV فراهم می کند.

تکنولوژی DNA مصنوعی، یک استراتژی جدید برای تحویل موثر یک عامل پیچیده ضد HIV فراهم می کند.

دانشمندان موسسه‌ی wister، تکنولوژی DNA مصنوعی خود را برای مهندسی عامل جدید eCD4-Ig و ضد HIV برای تقویت قدرت آن در in vivo اعمال کرده…